Laden ... Even geduld ...

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van Formidotros.nl en de daarop aangeboden artikelen zijn algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden in de informatierubriek aandachtig door voordat u gebruik maakt van Formidotros.nl en de daarop aangeboden artikelen en/of kortingbonnen. Door gebruik te maken van Formidotros.nl aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden voor de Doe Het Zelf branche van toepassing. Deze kunt u downloaden door hier te klikken.
Formidotros.nl heeft het recht orders niet te accepteren en uit te voeren. 

Privacy-beleid

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Om bestellingen snel en correct af te handelen, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het daarbij gaat om privacy- gevoelige informatie.

Uw gegevens worden nooit doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarnaar u specifiek hebt gevraagd, zoals het toezenden van mailings of het plaatsen van een bestelling in onze webshop.
Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Disclaimer

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Formidotros.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Formidotros.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Formidotros.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Formido Tros- Geldermalsen B.V. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Formidotros.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op Formidotros.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Formidotros.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Formidotros.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aanbevelingen


Nieuwe producten